2020 Digital Vesak Thorana

2020 Digital Vesak Thorana (Pandal) ශ්‍රී බු.ව. 2564 වෙනි වෛශාක්‍ය මංගල්‍ය නිමිත්තෙන් සුවහසක් ලෝකවාසි බෞද්ධ ජනතාවගේ බුද්ධාලම්භන ප්‍රීතිය වඩවනු පිණිස, ප්‍රථම වරට නිර්මාණය කරන ලද “බාලදක්ෂ ඩිජිටල් තොරණ” මෙලෙසින් ඔබ වෙත තිළිණ කරනු ලබන වගයි… පවත්නා කොරෝනා...

National Better World Team of Sri Lanka

National Better World Team of Sri Lanka Scouts Joined in hands with Negombo Scouts for the 1 st ever Better World Tent in Sri Lankan Scout History Over 1000 Cubs, Scouts and Rovers from Negombo District, Sri Lanka had a novel experience at the Better World Tent during...

DISTRICT COMMISSIONERS CONFERENCE

NATIONAL SCOUT SERVICE MONTH 2020 The NATIONAL SCOUT SERVICE MONTH 2020 of Sri Lanka Organized by the Sri Lanka Scout Association is scheduled to be held from 01st to 31st October 2020. தேசிய சாரணர் சேவை மாதம் – அக்டோபர் 2020 Click here ජාතික බාලදක්ෂ සේවා මාසය – 2020...