ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය මගින් සංවිධානය කරන බාලදක්ෂ සතිය සැප්තැම්බර් මස 26 වෙනි දින සිට 30 වන දින දක්වා පැවැත්වේ. මේ සඳහා සහභාගී වන ලෙස සියලු බාලදක්ෂයන්ට බාලදක්ෂ ආචාර මහත් මහත්මීන්ට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු.
ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය

இலங்கை சாரணர் சங்கம் செப்டம்பர் 26 முதல் செப்டம்பர் 30 வரை சாரணர் வாரத்தை நடாத்த ஒழுங்கமைப்பு செய்துள்ளது. அனைத்து சாரணர்கள் மற்றும் சாரணர் தலைவர்களை விழாவிற்கு அன்புடன் அழைக்கிறோம்

இலங்கை சாரணர் சங்கம்.

The scout week organized by the Sri Lanka scout association will be held from 26th September to 30th September. And all the scouts, and scout leaders are kindly invited for the occasion.

Sri Lanka Scout Association.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82268631020?pwd=Z1pJbWV1ZjN5b1c5NHFuai80cFVldz09
Meeting ID: 822 6863 1020
Passcode: SLSA
Sri Lanka Scouts
You Tube link https://youtu.be/1tKUHUlqNYI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *