විගණන නිලධාරි (අර්ධ කාලීන)ඇබෑර්තු ශ්‍රී ලංකාබාලදක්ෂ මූලස්ථානය

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ මූලස්ථානය විගණන නිලධාරී තනතුර (අර්ධ කාලීන) සඳහා රාජ්‍ය හෝ අර්ධ රාජ්‍ය සේවයේ පළපුරුදු නිලධාරියකු බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. ඔබේ අයදුම්පත පහත ලිපිනයට යොමු කරන්න.

ප්‍රධාන කොමසාරිස්,
ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ මූලස්ථානය,
65/9 සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගඩිනර් මවත,
කොළඹ 2.

Emalslsaheadq@gmail.com

ඔබගේ අයදුම්පත 2022 පෙබරවාරි 10  දිනට හෝ එදිනට පෙර ඉහත ලිපිනයට යොමු කරන්න.

Part time Internal Audit officer Vacancy Sri Lanka Scout Headquarters

Sri Lanka Scout Headquarters Applications are invited for recruitment of experienced officer in the Government or Semi-Public Service for the post of Part time Internal Auditor Send your application to the following address.

Apply to-Chief Commissioner,
Sri Lanka Scout Association,
65/9 Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha,
Colombo 2.

Emalslsaheadq@gmail.com

Submit your application to the above address on or before 10 February 2022.