රත්නපුර දිසා බාලදක්ෂ සංගමය මගින් පැවැත්වු සාම උදානය නත්තල් ගී මියැසිය 2020 දෙසැම්බර් 28 වන දින අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සවස 06 සිට ක්‍රියාත්මක විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *